ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຈົບຫຼັກສູດເປີດສອນນອກໂມງການ

     ເປີດຮັບສະໝັກ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານລັດຖະກອນຕະຫຼອດຮອດບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈຕ້ອງການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ (ໄອທີ) ຕັ້ງແຕຂັ້ນພື້ນຖານ ຫາລະດັບກາງ. ຫ້ອງຮຽນໄດ້ມີມາດຕະຖານຕິດຕັ້ງແອ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຄົບຊຸດ ເຊີ່ງບັນຈຸນັກສຶກສາໄດ້ຄັ້ງລະ 16 ຄົນ ມີອິນເຕີເນັດ ທີ່ສະດວກສະບາຍ ໃນການຮຽນຜ່ານລະບົບອອນໄລນ໌ ພ້ອມຫຼັກສູດ ໄດ້ມາດຕະຖານ ຈົບແລ້ວໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນຈາກສູນ ຂອງພວກເຮົາ. 
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.