ຝຶກອົບຮົມ

  • ຫຼັກສູດ: ວິຊາການຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພີວເຕີເຄືອຂ່າຍ ມີ 5 ວິຊາ.
  • ຫຼັກສູດ: ວິຊາການຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ 2 ວິຊາ.
  • ຫຼັກສູດ: ຄູສອນວິຊາ Microsoft Office (Word, Excel ແລະ Power Point) ຊິ່ງແຕ່ລະວິຊາແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ ຄື: ລະດັບພື້ນຖານ, ລະດັບກາງ ແລະ ຂັ້ນຊ່ຽວຊານ.
  • ຫຼັກສູດ: ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ 3 ວິຊາ ຄື: E-mail, RTX, Social media
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.