ເມືອງທ່າໂທມ

>>ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດຂອງເມືອງທ່າໂທມ

>>ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງເມືອງ ທ່າໂທມ

>>ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.