ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

  • ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນເລົາ,ເມອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ
  • ເບີໂທ: 02055557571

>>ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງເມືອງລ້ອງຊານ

>>ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງລ້ອງຊານ

   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.