ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລາລະບົດບາດຂອງເມືອງລ້ອງຊານ


 1. ທີ່ຕັ້ງ

  ເມືອງລ້ອງຊານ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທິດໃຕ້ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄປປະມານ 88 ກິໂລແມັດ, ມີເຂດແດນຕິດກັບບັນດາເມືອງອ້ອມຂ້າງຄື:

  ທິດເໜືອ ຕິດກັບເມືອງອະນຸວົງ

  ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງທຸລະຄົມ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

  ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງຮົ່ມ

  ທິດຕາເວັດຕົກ ຕິິດກັບ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ

 2. ພາລະບົດບາດ

  ເມືອງລ້ອງຊານ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.379 ກິໂລແມັດມົນທົນ

 3. ເມືອງລ້ອງຊານ ມີເຂດການປົກຄອງ ປະກອບມີ 3 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 26 ບ້ານ

  ເມືອງລ້ອງຊານ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 26.221 ຄົນ, ຍິງ 12.777 ຄົນ. ປະກອບມີ 4 ຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າມົ້ງ 14.941 ຄົນ, ຍິງ 6.610 ຄົນ, ເຜົ່າລາວ 7.131 ຄົນ, ຍິງ 3.465 ຄົນ, ເຜົ່າກືມມຸ 2.648 ຄົນ, 1.344 ຄົນ, ເຜົ່າໄຕ 1.465 ຄົນ, ຍິງ 679 ຄົນ.

>>ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງເມືອງລ້ອງຊານ

>>ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.