ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 828/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ
2 208/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງການກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່
3 143/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຊອບແວແລະສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ
4 3201/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ-ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງໄອທີ
5 330/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂັ້ນຄູ້ມຄອງ ການປະກອບການດ້ານໄອທີ
6 3426/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບພິເສດ
7 2530/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການອິນເຕີເນັດ
8 3245/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື_ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ
9 2555/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດ ດຳເນີນທຸລະກິດບໍລີການໄປສະນີ
10 1918/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການໄປສະນີ
11 168/ປທສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມໃນການບໍລິການໄປສະນີ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.