ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 61/ສພຊ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ
2 09/ສພຊ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)
3 020/ສພຊ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຼນິກ
4 045/ສພຊ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄປສະນີ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.