ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 135/ປປທ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ກໍ່ອາດສະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ
2 060/ປປທ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມ
3 025/ປປທ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຼນິກ
4 061/ປປທ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄປສະນີ
5 61/ສພຊ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາດສະຍາກຳທາງຄອມພິວເຕີ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: xaysomboun_ict@hotmail.com, ໂທ: 026-210015.