ຄຳສັ່ງ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 14/ກມສພ ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ການສື່ສານໃນ ສປປ ລາວ
2 ..../ຄພ.ຊບ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ................................................
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.