ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກ ປທສ.

ບຸກຂະລາກອນ.

  1. ຄະນະພະແນກ

  2. ຂະແໜງ ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

  3. ຂະແໜງ ແຜນການ-ການເງິນ

  4. ຂະແໜງ ໄປສະນີ ແລະ ດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

  5. ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

>> ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

>>ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.