ເປັນທີ່ປຶກສາ

  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາການຂຽນໂຄງການ
  • ການອອກແບບເຄືອຂ່າຍ-ເຊີເວີ
  • ອອກແບບລະບົບໂປຼແກຼມ
  • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.