ບັດດາແຈ້ງການຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເລກທີເອກະສານ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 869/ປທສ.ຫກ ເລື່ອງ:ປະກວດຜະລິດຕະພັນ ICT
2 061/ພປທສ ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
3 055/ປທສ ເລື່ອງ: ເປິດສອນຄອມພິວເຕີ ພາກຕ່ຳຊຸດໃໝ່
4 123/5545 ເລື່ອງ: ການກວດການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ, ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັ້ນສາມພາຍໃຕ້.la
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.