ບັນດາແບບຟອມອອກອະນຸຍາດ ແລະ ຕໍ່ອະນຸຍາດຕ່າງໆ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ແບບຟອມ ດາວໂຫລດ
1 ແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄື້ນວິທະຍຸສື່ສານໂຟນນີ
2 ແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ
3 ແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ
4 ແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ
5 ແບບຟອມຂໍອະນຸຍາດທຸລະກິດບໍລິການໄປສະນີ
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.