ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ

ລ/ດ ວັນທີ ຊື່ລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ລາຍລະອຽດ/ພາກສ່ວນ ສິຖານທີ່
1 25.10.2015

ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ MS Office ພື້ນຖານ

ບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
2 12.06.2016

ກິດຈະກໍາກິລາເຕະບານກັບ LTC, ETL ແລະ STL

ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມ ແຂວງໄຊສົມບູນ
........ ........ ................ ................ ................
........ ........ ................ ................ ................
   
ພັດທະນາໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ອີເມວ: mptwebmaster@mpt.gov.la, ໂທ: 021-316600.
ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການໂດຍ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກແຂວງໄຊສົມບູນ, ອີເມວ: dpt-xaysomboun@xs.gov.la, ໂທ: 026-210015.